Call Us +91-44-24353079, 24328152

Lifetime Achievement Awardees

Dr. V Shankar

Chennai, India

Dr. K Bhanu

Chennai, India

Prof. R Alagappan

Madurai, India

Dr. Mohit Bhatt

Mumbai, India

Dr. K A Salam

Calicut, India

Dr. Ashok Panagariya

Jaipur

Dr. S. Balakrishnan

Chennai

Dr. R.M. Bhoopathy

Chennai

Dr. J. M. K. Murthy

Hyderabad

Dr. N. Muthukumar

Madurai

Prof. K. Radhakrishnan

Kerala

Dr. Sarosh M. Katrak

Mumbai

Dr. Ambar Chakravarthy

Kolkata, India

Dr. Deepak Arjundas

Chennai, India

Dr. K. R. Suresh Bapu

Chennai, India

Dr. Sushil Razdan

Jammu & Kashmir , India

Prof. Basank K Mishra

Mumbai - India

Prof. Pahari Ghosh

Kolkata, India

Prof. Surendra Mishra

Varanasi, India

Prof. Sudesh Prabhakar

Chandigarh, India

Prof. O Somasundaram

Chennai, India

Dr. V Natarajan

Chennai - India

Dr. Meena Gupta

New Delhi, India

Dr. M. B. Pranesh

Coimbatore, India

Dr. H. V. Srinivas

Bangalore, India

Dr. A. V. Srinivasan

Chennai, India

Dr. K. V. Thiruvengadam

Chennai, India

Dr. Sakkubai Naidu

Baltimore - USA

Dr. J. Reginald

Chennai, India

Capt. Dr. B. Biswakumar

Chennai, India

Dr. V. K. Kak

Chandigarh, India

Prof. Damodar Rout

Chennai, India

Prof. G. Kumaresan

Chennai, India

Prof. Sarada Menon

Chennai, India

Prof. Robin Sengupta

Kolkata, India

Dr. Raja Reddy

Hyderabad, India

Dr. M.Gourie Devi

New Delhi, India

Dr. P.A. Bhaskar

Thanjavur, India

Dr. Anupam Das Gupta

Kolkata, India

Dr. T. S. Kanaka

Chennai, India

Dr. R. M. Varma

Bangalore, India

Dr. K.M. Mathai

Kottayam, India

Dr. C.U. Velmurugendran

Chennai, India

Dr. R. Narayanan

Chennai, India

Prof. Jacob Abraham

Chennai, India

Dr. Zaheer Ahmed Syed

Chennai, India

Prof. S.N. Bhagavathi

New Delhi, India

Prof. P.N.Tandon

New Delhi, India

Prof. S.Kalyanaraman

Chennai, India

Prof.J.S.Chopra

Chandigarh, India

Dr.B.S.Singhal

Mumbai, India

Dr.K.Srinivasan

Madurai, India

Dr. Bala Parameshwara Rao

Dr. Veeraraghava Reddy

Hyderabad, India

Dr.V. Balasubramaniam

Chennai, India

Dr.G.M. Taori

Nagpur, India

Prof.K. Jagannathan

Chennai, India

Dr.G.Arjundas

Chennai, India

Dr. Nadir E. Bharucha

Mumbai, India

Dr.B.Ramamurthi

Chennai, India

Dr. E.P.Bharucha

Mumbai, India