Lifetime Achievement Awardees
NEURO UPDATE CHENNAI

2020

Dr. Ashok Panagariya
Jaipur

Dr. S. Balakrishnan
Chennai

Dr. R.M. Bhoopathy
Chennai

Dr. J. M. K. Murthy
Hyderabad

Dr. N. Muthukumar
Madurai

Prof. K. Radhakrishnan
Kerala

Dr. Sarosh M. Katrak
Mumbai
   

2019

Dr. Ambar Chakravarthy
Kolkata, India

Dr. Deepak Arjundas
Chennai, India

Dr. K. R. Suresh Bapu
Chennai, India

Dr. Sushil Razdan,
Jammu & Kashmir , India

2018

Prof. Basank K Mishra
Mumbai - India

Prof. Pahari Ghosh
Kolkata, India

Prof. Surendra Mishra
Varanasi, India

Prof. Sudesh Prabhakar
Chandigarh, India

Prof. O Somasundaram
Chennai, India

2017

Dr. V Natarajan
Chennai - India

Dr. Meena Gupta
New Delhi, India

Dr. M. B. Pranesh
Coimbatore, India

Dr. H. V. Srinivas
Bangalore, India

Dr. A. V. Srinivasan
Chennai, India

Dr. K. V. Thiruvengadam
Chennai, India

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2016

Dr. Sakkubai Naidu
Baltimore - USA

Dr. J. Reginald
Chennai, India

Capt. Dr. B. Biswakumar
Chennai, India

Dr. V. K. Kak
Chandigarh, India

2014

Prof. Damodar Rout
Chennai, India

Prof. G. Kumaresan
Chennai, India

2013

Prof. Sarada Menon
Chennai, India

Prof. Robin Sengupta
Kolkata, India

Dr. Raja Reddy
Hyderabad, India

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012

Dr. M.Gourie Devi
New Delhi, India

Dr. P.A. Bhaskar,
Thanjavur, India

2011

Dr. Anupam Das Gupta
Kolkata, India

Dr. T. S. Kanaka
Chennai, India

Dr. R. M. Varma
Bangalore, India

2010

Dr. K.M. Mathai
Kottayam, India

Dr. C.U. Velmurugendran,
Chennai, India

Dr. R. Narayanan
Chennai, India

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2009

Prof. Jacob Abraham
Chennai, India

Dr. Zaheer Ahmed Syed
Chennai, India

2008

Prof. S.N. Bhagavathi
New Delhi, India

2007

Prof. P.N.Tandon
New Delhi, India

Prof. S.Kalyanaraman
Chennai, India

Prof.J.S.Chopra
Chandigarh, India

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2006

Dr.B.S.Singhal
Mumbai, India

Dr.K.Srinivasan
Madurai, India

Dr. Bala Parameshwara Rao

2005

Dr. Veeraraghava Reddy
Hyderabad, India

Dr.V. Balasubramaniam
Chennai, India

Dr.G.M. Taori
Nagpur, India

2004

Prof.K. Jagannathan
Chennai, India

Dr.G.Arjundas
Chennai, India

Dr. Nadir E. Bharucha
Mumbai, India
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2003

Dr.B.Ramamurthi
Chennai, India

Dr. E.P.Bharucha
Mumbai, India